PRINT
Katalog informacija
Hoteli Maestral d.d. su uspostavili Katalog informacija kojim javnost informiraju o svom organizacijskom ustrojstvu, kao i o dokumentima i informacijama koje posjeduju.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. 

Katalog informacija Društva možete pogledati ovdje.
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama u pdf formatu možete preuzeti ovdje.