PRINT
Redovita glavna skupština Hotela Maestral d.d.

Redovita glavna skupština hotela Maestral d.d. održat će se 30. lipnja 2008. godine s početkom u 10 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Poziv na Glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama br. 60/08.


Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgo­vačkim društvima, Uprava HOTELA MA­ESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, saziva i poziva sve dio­ničare na

 

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

 

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 30. 6. 2008. u 10 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

 

Dnevni red:

 

1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći opunomoćenika dioničara i izbor dva brojača glasova.

2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2007. godini.

3. Izvješće Nadzornog odbora obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2007. godini.

4. Izvješće revizora Društva o temeljnim financijskim izvješćima za 2007. godine.

5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2007. godinu.

6. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka ostvarenog u 2007. godini.

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Društva za 2007. godinu:

a) Upravi Društva

b) Nadzornom odboru Društva

8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2008. godinu.

9. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora.

10. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Za brojače glasova biraju se Danijela Vučičević i Irena Benić.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2007. godini.

Ad 4. Prihvaća se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2007. godinu.

Ad 5. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješ­ća Hotela Maestral d.d. za 2007. godinu.

Ad 6. Glavna skupština donosi odluku o rasporedu dobiti ostvarene u 2007. godini:

Ostvarena dobit u iznosu od 2.094.068,96 milijuna kuna rasporedit će se:

a) 5% u iznosu od 104.703,45 kn u zakonske rezerve Društva, sukladno članku 222. i 222.a Zakona o trgovačkim društvima;

b) ostatak u iznosu od 1.989.365,51 u neraspoređenu (zadržanu) dobit

Ad 7.a) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2007. godinu.

b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2007. godinu.

Ad 8. Za revizora Društva u 2008. godini imenuje se revizorska tvrtka ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.

Ad 9. Opoziva se član Nadzornog odbora: Božo Vodopija, član Nadzornog odbora.

Ad 10. Za člana Nadzornog odbora imenuju se Mato Franković, MBG: 2302982381545, Metohija 10, Ston.


U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.


Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid, i to u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.


Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 41. Statuta).

 

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik

 

Ovdje možete preuzeti materijale za Redovitu glavnu skupštinu u pdf formatu:

 

Izvješće Uprave za 2007. godinu (pdf)
Izvješće Nadzornog odbora za 2007. godinu (pdf)
Revizijski izvještaj za 2007. godinu (pdf)

Račun dobiti i gubitka 2007. (pdf)
Bilanca 2007. (pdf)